Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 54

ชื่อ นางสาวอัจฉรา ชิดเครือ

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปี 2562

แหล่งทุน สำนักงาน ก.พ.

สถานที่ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระยะเวลา 7-11 พฤษภาคม 2562

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์