ชื่อ      นางสาวศิริตลา แสงด้วง                    ตำแหน่ง          เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ                            
สำนัก   นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ชื่อหลักสูตร/สาขา        WTO Geneva Week                                                  

แหล่งทุน         สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                                              

สถานที่          นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์                                               

ระยะเวลา        5 วัน                                                                      

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์