Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 54

ชื่อ  นางสาวศิรดา จันศิริ

ตำแหน่ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ

สังกัด  สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

ฝึกอบรมหลักสูตร  Financial Sector Policies (CT19.05)

แหล่งทุน  China-IMF Capacity Development Center (CICDC)

สถานที่  CICDC Dalian ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระยะเวลา 15 – 26 เมษายน 2562

รายงานการฝึกอบรม