นางวิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

ฝึกอบรมหลักสูตร Japan-IMF Macroeconomic SEminar for Asia (JIMS)

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น (Japan-IMF)

สถานที่ ประเทศญี่ปุ่น 

ระยะเวลา 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

รายงานผลการฝึกอบรม