Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 69

 นางสาวสุภัค  ไชยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง 
อบรมหลักสูตร Government Finance Statistics 
วันที่  25 มีนาคม - 5 เมษายน 2562
ทุน IMF ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 
รายงานผลการฝึกอบรม