ชื่อ นายวัชรินทร์ ทดลา

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ

สำนัก สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

ชื่อหลักสูตร/สาขา Exchange Rate Policy

แหล่งทุน International Monetary Fund (IMF) –Singapore Regional Training Institution

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 14 – 25 มกราคม 2562

รายงานการฝึกอบรม