นายวณัช บัณฑิตาโสภณ เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

นายกฤษฏิ์  แก้วหิรัญ เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักนโยบายการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Financial Programming and Policies

แหล่งทุน International Monetary Fund

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 14 - 25 มกราคม 2562

 

รายงานผลการฝึกอบรม