ชื่อ-นามสกุล               นางสาวกุลกานต์ ตันติเตมิท        

ตำแหน่ง         เศรษฐกร       ระดับ      ชำนาญการพิเศษ 

สังกัด (สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม)          สำนักนโยบายภาษี        

ไปปฏิบัติงานให้กับ ธนาคารโลก             

ณ ประเทศ     สหรัฐอเมริกา             

ตำแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน ที่ปรึกษาอาวุโสประจำกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ไปปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่   1 พ.ย. 59   ถึงวันที่   31 ต.ค.61     

มีกำหนดระยะเวลา  2 ปี

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์