Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 524

ชื่อ  นายพนันดร อรุณีนิรมาน  

ตำแหน่ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ  

สังกัด  สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

ฝึกอบรมหลักสูตร Economic Policies for Financial Stability 

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 17-28 สิงหาคม 2558

 

 

 

รายงานผลฝึกอบรม