ชื่อ  นางสาวอุษาลักษณ์ เจษฎาถาวรวงศ์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

ฝึกอบรมหลักสูตร  Financial Markets and Instruments

แหล่งทุน  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

สถานที่  กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 26 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

 

รายงานผลการไปฝึกอบรม