ชื่อ นางสาวอัจฉรา นามสกุล ชิดเครือ

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Inclusive Growth

แหล่งทุน China-IMF Capacity Development Center

สถานที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระยะเวลา 3-14 ธันวาคม 2561

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์