ชื่อ นายสมิทธ์  นามสกุล ชุติมา

ตำแหน่ง เศรษฐกร ระดับ ปฏิบัติการ

สังกัด สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (สพช.)

ฝึกอบรมหลักสูตร Financial Development and Financial Inclusion

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ทุนประเภท 2)

สถุานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 12 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2561

 

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์