Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 74

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. นางสาวอรุณศรี เมธิสริยพงศ์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

2. นางสาวอภิษฎา วานิชประเสริฐพร เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน (สกง.)

3. นายสมิทธ์ ชุติมา  เศรษฐกรปฏิบัติการ  สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (สพช.)

หลักสูตร/สาขา  Financial Development and Financial Inclusion 

แหล่งทุน  International Monetary Fund : IMF

สถานที่  สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระยะเวลา 

ระหว่างวันที่ 1 – 12 ตุลาคม 2561

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์