นายจักรี พิศาลพฤกษ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักนโยบายการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Fiscal Frameworks

แหล่งทุน  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

สถานที่   สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ระยะเวลา  วันที่ 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561

 

รายงานผลการฝึกอบรม