นางสาวธีราภา ธีรรัตนสถิต เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Fiscal Sustainability

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

สถานที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา วันที่ 9 - 20 กรกฎาคม 2561

 

รายงานผลการฝึกอบรม