Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 54

1. นางสาวไพลิน ช่างภิญโญ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

2. นายอธิก เล้าสกุล เศรษฐกรชำนาญการ

สังกัด สำนักนโยบายการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Government Finance Statistics - Advanced

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

สถานที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา วันที่ 11 - 22 มิถุนายน 2561

 

รายงานผลการฝึกอบรม