นายปฐมพงษ์ เอกวนิชชาญ เศรษฐกรชำนาญการ

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

ฝึกอบรมหลักสูตร  Financial Sector Policies

แหล่งทุน  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

สถานที่  สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา  27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561

 

รายงานผลการฝึกอบรม