ชื่อ ศศิวิมล  ถาวรพงศ์สถิตย์

 

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

 

สังกัด สำนักกฏหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

 

ฝึกอบรมหลักสูตร Central Banking and Financial Sector Legal Frameworks

 

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

 

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

ระยะเวลา 31 สิงหาคม – 11  กันยายน  2558

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการฝึกอบรม